Dział 3: Przekształcenia spółek.

Art. 551. § 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). § 2. Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4–6. § 3. Do przekształcenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze, stosuje…
Czytaj dalej

Tytuł 5: Przepisy karne.

Art. 586. Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 587.  § 1. Kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III i IV ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółki, władzom państwowym lub osobie…
Czytaj dalej

Tytuł 6. Dział 1: Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 596. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496, Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770, Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306…
Czytaj dalej

Dział 2: Przepisy przejściowe.

Art. 610. Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc przepisy dotyczące spraw w niej unormowanych, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Art. 611. Pozostają w mocy przepisy szczególne dotyczące: 1) (uchylony), 2) spółek prowadzących działalność bankową, 3) spółek prowadzących giełdy albo rynki pozagiełdowe, 4) spółek prowadzących domy maklerskie, 5) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., 6) spółek prowadzących działalność ubezpieczeniową, 7) towarzystw funduszy inwestycyjnych, 8) towarzystw emerytalnych,…
Czytaj dalej

Dział 3: Przepisy końcowe.

Art. 631. Z uwzględnieniem przepisu art. 632 ustawy, tracą moc: 1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121,…
Czytaj dalej

OBSŁUGA PRAWNA

Zdaję sobie sprawę z tego, że założenie własnej spółki nie jest sprawą łatwą… Analiza rynku, ocena sytuacji finansowej, dobór odpowiedniej formy działalności, załatwianie wszystkich spraw, uzupełnianie dokumentów i wiele, wiele innych czynności… Już na początku nie brzmi to zachęcająco, prawda ? Właśnie w tym celu wiele Kancelarii Prawnych w swojej ofercie zamieściło pomoc prawną przy…
Czytaj dalej

POMOC KSIĘGOWA

Decyzja o założeniu własnej firmy nierozłącznie wiąże się z koniecznością prowadzenia dokładnej ewidencji wszystkich działań i prowadzenia księgowości. Jako przedsiębiorca masz możliwość prowadzić ją na własną rękę lub zatrudnić odpowiednie osoby, które się tym zajmą. Bardzo korzystną opcją jest również zatrudnienie biura rachunkowego, które poprowadzi całą księgowość Twojego przedsiębiorstwa. Uwaga ! Przy podpisywaniu umowy z…
Czytaj dalej

KONCESJA

Koncesja – jest to decyzja administracyjna, która uprawnia koncesjonariusza do wykonywania ściśle określonej działalności zgodnie z ustawą, której przestrzeganie podlega kontroli organu wydającego koncesję. Koncesja wprowadzana jest w przypadkach działalności, które mogą mieć szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli. Które działalności wymagają koncesji ? → poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, ich wydobywanie…
Czytaj dalej