A może spółka cywilna ?

Spółka cywilna jest zdecydowanie najprostszą formą działalności gospodarczej, którą może założyć dwóch lub więcej przedsiębiorców. Nie posiada osobowości prawnej, czego konsekwencją jest to, że spółka cywilna nie ma własnego mienia, więc wszystkie prawa i zobowiązania zaciągane są na rachunek wspólników i wchodzą do ich wspólnego majątku. Sądzę, że założenie spółki cywilnej nie powinno Ci przysporzyć…
Czytaj dalej

Spółka akcyjna pod lupą.

Spółka akcyjna należy do spółek kapitałowych, która uregulowana jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Całość kapitału spółki akcyjnej jest podzielona na akcje, które są przedmiotem obrotu na giełdzie. Wartość każdej z nich jest taka sama. Spółka zostaje powołana po utworzeniu przez jej założycieli (tzw. akcjonariuszy) statutu, który regulowany jest w formie aktu notarialnego. W statucie muszą…
Czytaj dalej

Krajowy Rejestr Sądowy – nie taki diabeł straszny…

Krajowy Rejestr Sądowy, czyli KRS jest rejestrem publicznym zawierającym informacje osobowe. KRS  zawiera różnego rodzaju informacje o następujących podmiotach, które dokonały wpisu w tym rejestrze. Składa się z trzech części: rejestru przedsiębiorców rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej rejestru dłużników niewypłacalnych. KRS jest prowadzony w systemie informatycznym przez…
Czytaj dalej

…a może by tak założyć spółkę ?

Na wstępie trzeba napisać, czym w ogóle jest spółka. Otóż spółka jest działalnością gospodarczą, która jest określona umową, prowadzoną w celu uzyskania kapitału.Osoby zainteresowane tym tematem, zapewne wiedzą, że w Polsce można spotkać się z podziałem spółek na osobowe oraz kapitałowe, które tworzą szerszą grupę spółek handlowych, wykluczając jedynie spółkę cywilną. Spółka cywilna jako jedyna…
Czytaj dalej

Przepisy ogólne w Kodeksie Spółek Handlowych. Dział 1 – Przepisy wspólne.

Art.1. §1.Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. §2.Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Art.2.W sprawach określonych w art.1 §1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy…
Czytaj dalej

Dział 1: Spółka jawna.

Art.22. §1.Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. §2.Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art.31. Art.23.Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Art.24. §1.Firma spółki jawnej powinna zawierać…
Czytaj dalej

Dział 2: Spółka partnerska.

Art.86. §1.Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. §2.Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Art.87. §1.Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych…
Czytaj dalej

Dział 3: Spółka komandytowa.

Art.102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Art.103.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba…
Czytaj dalej

Dział 4: Spółka komandytowo-akcyjna.

Art.125. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Art.126. §1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się: 1) w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno…
Czytaj dalej

Dział 1: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art.151. §1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. §2.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. §3.Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. §4.Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki….
Czytaj dalej