Przepisy ogólne w Kodeksie Spółek Handlowych. Dział 1 – Przepisy wspólne.

Art.1. §1.Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. §2.Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Art.2.W sprawach określonych w art.1 §1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy…
Czytaj dalej