O spółce komandytowej w słowach kilku…

Spółka komandytowa jest spółką osobową, mającą na na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Spółka komandytowa jest jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Kodeks Spółek Handlowych przyznał osobowość prawną. Stąd też…
Czytaj dalej