Odpowiedzialność wspólnika w spółce cichej

Wspólnik w spółce cichej charakteryzuje się jako osoba wnosząca odpowiedni kapitał, przy czym wraz z wniesieniem swojego wkładu pozyskuje możliwość ustalonej przez strony w określonej wysokości partycypacji w zysku, przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości wobec zewnętrznych podmiotów gospodarczych.   Wspólnik cichy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności majątkowej odnośnie powstałych w czasie współpracy długów. A zarazem nie ma…
Czytaj dalej

Spółka cicha

Spółka cicha jest umową nienazwaną, w której stronami jest przedsiębiorca (wspólnik jawny spółki cichej) i osoba nieprowadząca działalności gospodarczej (cichy wspólnik). Przedsiębiorca w umowie zobowiązuje się do prowadzenia działalności we własnym imieniu, np. dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Umowa spółki cichej obrazuje zakres praw i obowiązków, jakie spełnić musi każda ze stron spółki. Zadaniem cichego…
Czytaj dalej