Kto może działać w imieniu spółki komandytowej?

Działanie w imieniu spółki oznacza jej reprezentowanie. Rozróżniamy dwa rodzaje reprezentacji. Jest nią reprezentacja czynna, która oznacza prawo do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki oraz reprezentacja bierna, która polega wyłącznie na przyjmowaniu oświadczeń woli. W imieniu spółki mogą działać wyłącznie komplementariusze, chyba że zostali tego prawa pozbawieni na mocy umowy spółki….
Czytaj dalej

Co warto wiedzieć o spółce partnerskiej?

Spółka partnerska to spółka prawa handlowego przeznaczona do prowadzenia działalności przez osoby wykonujące wolne zawody. Za wolny zawód uznaje się kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami do wykonywania wolnego zawodu, brakiem związania poleceniami zwierzchników przy wykonywaniu wolnego zawodu oraz osobistym świadczeniem usług. Umowa spółki partnerskiej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powinny znaleźć się…
Czytaj dalej