Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej może być bardzo prosta. Obowiązkowo musi jednak zawierać informacje takie jak: – strony umowy spółki, – cel gospodarczy zawiązania spółki, – działania podejmowane przez wspólników do realizacji wcześniej ustalonego celu gospodarczego. W przypadku gdy zdecydujemy się na szersze rozwinięcie tego dokumentu wówczas możemy określić majątek wniesiony do spółki, zasady podziału zysku, jak…
Czytaj dalej

Spółka bez zarządu

Niezbędnym organem spółki kapitałowej jest zarząd, który zajmuje się prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentowaniem. Powołanie zarządu jest zatem konieczne do zarejestrowania spółki. Co jednak jeśli nowy zarząd nie zostanie powołany? Mandat członka zarządu wygasa w dniu, w którym odbywa się zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia funkcji. Mandat wygasa również wskutek…
Czytaj dalej

Konsorcjum

Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Najczęściej konsorcjum tworzone jest w przypadku dużych i ryzykownych inwestycji. Celem jest połączenie sił w działaniu podczas realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu.Konsorcjum nie musi być rejestrowane ani posiadać odrębnej siedziby lub nazwy. W…
Czytaj dalej

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Kapitał w spółce akcyjnej (kapitał akcyjny) stanowi podstawę majątkową działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. Statut spółki określa ten kapitał jako kwotę pieniężną, która zostaje wpłacona przez akcjonariuszy. Minimalna wysokość kapitału wynosi 100 000 zł. Kapitał akcyjny musi być pokryty wkładami w postaci gotówkowej lub bezgotówkowej. Dzieli się on na akcje o równej wartości nominalnej….
Czytaj dalej

Suma komandytowa

Suma komandytowa to kwota, do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. Suma komandytowa spółki działającej na mocy polskiego prawa musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej. Kodeks spółek handlowych nie mówi jasno o wysokości minimalnej ani maksymalnej sumy komandytowej. Suma komandytowa powinna zostać określona w treści umowy spółki….
Czytaj dalej

Kto może działać w imieniu spółki komandytowej?

Działanie w imieniu spółki oznacza jej reprezentowanie. Rozróżniamy dwa rodzaje reprezentacji. Jest nią reprezentacja czynna, która oznacza prawo do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki oraz reprezentacja bierna, która polega wyłącznie na przyjmowaniu oświadczeń woli. W imieniu spółki mogą działać wyłącznie komplementariusze, chyba że zostali tego prawa pozbawieni na mocy umowy spółki….
Czytaj dalej

Co warto wiedzieć o spółce partnerskiej?

Spółka partnerska to spółka prawa handlowego przeznaczona do prowadzenia działalności przez osoby wykonujące wolne zawody. Za wolny zawód uznaje się kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami do wykonywania wolnego zawodu, brakiem związania poleceniami zwierzchników przy wykonywaniu wolnego zawodu oraz osobistym świadczeniem usług. Umowa spółki partnerskiej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powinny znaleźć się…
Czytaj dalej

Zwykły podpis elektroniczny już nie wystarczy do rejestracji spółki!

Jeszcze do niedawna podczas rejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet złożenie wniosku o rejestrację wystarczyło potwierdzić zwykłym podpisem elektronicznym. Niestety przez ten czas pojawiało się wiele zgłoszeń dotyczących nadużyć polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych do założenia danego podmiotu. Przyczyniało się to do zaburzeń obrotu gospodarczego, jak również powodowało ogromne problemy dla poszkodowanych. Po…
Czytaj dalej

Uchwała wspólników

Najczęściej wybieraną formą prawną spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona bezpiecznym typem spółki, ponieważ nie naraża majątku wspólników. Spółka z o.o. należy do grona spółek handlowych, czyli regulowanych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Spółka z o.o. ma obowiązek prowadzenia księgowości pełnej, czyli…
Czytaj dalej

Fakty i mity o spółce z o.o.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podobnie jak wiele innych kwestii wiąże się z szeregiem mitów, które zaśmiecają rzeczywisty pogląd na tę sprawę. W tym artykule postaram się wyodrębnić nieprawdziwe informacje spośród wielu legend na temat tego podmiotu. MITY -spółka z o.o. jest skomplikowana, -wymaga etatowego zatrudnienia księgowego, -jest znacznie droższa w prowadzeniu niż działalność gospodarcza,…
Czytaj dalej