Dywidenda

Dywidenda to część zysku netto po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, która przeznaczona jest dla wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszy w spółce akcyjnej. W przypadku, gdy w spółce występuje jeden wspólnik lub akcjonariusz dywidenda jest dla niego przeznaczona w całości. Dywidendę wylicza się na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. Może być ona wypłacana z:…
Czytaj dalej

Wznowienie działalności spółki z o.o.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo zawiesić jej działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie zwolnieni są z obowiązku płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sporządzaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek. Zawieszona działalność nie zostaje wznowiona automatycznie, nawet gdy przedsiębiorca określi datę jej…
Czytaj dalej

Sekcje PKD

Polska Klasyfikacja Działalności w skrócie PKD zajmuje się opracowywaniem statystyk. Wykorzystywana jest m.in. do klasyfikowania jednostek dla potrzeb REGON. Dzieli się ona na 21 sekcji. Każdy rozpoczynający działalność przedsiębiorca ma obowiązek wybrać odpowiednie kody, które pasować będą do profilu prowadzonej działalności. Podział PKD: sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B – górnictwo i…
Czytaj dalej

Zmiana nazwy (firmy) spółki z o.o.

Firma (nazwa) spółki może polegać na zamianie, dodaniu lub usunięciu pewnych elementów składających się na brzmienie firmy. Chcesz zmienić nazwę? Musisz pamiętać o obowiązku respektowania wszystkich zasad prawa firmowego. Przed zmianą należy sprawdzić czy proponowane nowe brzmienie firmy spółki nie koliduje z taką samą nazwą już wykorzystywaną przez innego przedsiębiorcę – umożliwia to portal Krajowego…
Czytaj dalej

Aktywa w przedsiębiorstwie

Ostatnio pisaliśmy na temat pasywów w przedsiębiorstwie, teraz czas na aktywa! Aktywa zgodnie z ustawa o rachunkowości to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Najprościej mówiąc aktywa są ogółem składników majątku firmy, kontrolowane przez jednostkę gospodarczą w danym…
Czytaj dalej

Kilka słów na temat pasywów w przedsiębiorstwie

Pasywa to źródła pochodzenia majątku firmy. Dzielimy je na kapitały (fundusze) własne oraz kapitały (fundusze) obce. Podział pasywów uwzględnia: – źródło pochodzenia; – fakt, czy pozostają trwale (kapitały własne) czy przejściowo w dyspozycji przedsiębiorstwa; – według zapadalności (zobowiązania długo- i krótkoterminowe). Aktywa muszą zgadzać się z sumą pasywów ponieważ wymogiem jest, aby aktywa miały swoje…
Czytaj dalej

Sprawozdanie spółek podpisane do końca marca

Sprawozdanie finansowe spółek powinno zostać podpisane w dniu jego sporządzenia. Najczęściej dzień ten w jednostkach, których rok kalendarzowy jest równocześnie rokiem obrotowym, upływa 31 marca. O czym trzeba pamiętać? – we wszystkich elementach sprawozdania finansowego data podpisania powinna być ta sama – w przypadku gdy nastąpiły zdarzenia po dniu bilansowym między sporządzeniem a zatwierdzeniem sprawozdania…
Czytaj dalej

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Najważniejsze informacje o zakładaniu oraz prowadzeniu firmy! ***** Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej nazywamy podmiot stosunku cywilnoprawnego, który nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ma prawo do: – nabywania praw; – zaciągania zobowiązań – pozywania; – bycia pozywaną; Jeżeli spółka przestaje być wypłacalna, to wspólnicy zaczynają odpowiadać za…
Czytaj dalej

O numerze REGON słów kilka!

Numer identyfikacyjny REGON to dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Rejestr jest na bieżąco aktualizowany oraz zawiera informacje o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych. Wpisowi do rejestru REGON podlegają następujące podmioty: – osoby…
Czytaj dalej

Akcja

Akcją nazywamy papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Akcja to także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego. Akcje emituje spółka. Pierwsze są emitowane zaraz po jej założeniu. Kolejne wynikają z podniesienia wysokości kapitału zakładowego. Kapitał spółki…
Czytaj dalej