Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawą z dnia 15 września 2000 roku. Obowiązuje od 1 stycznia 2001 roku, zastępując tym samym wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy, który oprócz przepisów normujących ustrój spółek zawierał także przepisy regulujące czynności handlowe. Zapewne każdy przedsiębiorca wie, że działanie spółek w Polsce regulowane jest przez Kodeks spółek Handlowych. Kodeks ten w…
Czytaj dalej

Spółka komandytowa jako spółka osobowa

Spółka komandytowa jest spółką handlową zaliczaną do spółek osobowych. Do tej grupy poza nią zalicza się również spółki jawne, partnerskie oraz komandytowo-akcyjne. Wynika to z wielu cech spółki komandytowej, takich jak:  względnie trwały skład osobowy,  znacznie osobistych cech poszczególnych wspólników oraz brak organów, które zajmowałyby się prowadzeniem spółki zamiast wspólników.  Spółka komandytowa nie jest jedną ze spółek…
Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych w 2016 roku

2016 rok przyniesie wiele zmian w przepisach prawnych, zwłaszcza Kodeksu spółek handlowych. Pierwsza z nich wejdzie z dniem 1 stycznia 2016 r., druga planowana jest na 1 kwietnia. Jedną ze zmian wprowadzonych z początkiem stycznia jest ta dotycząca solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. Zgodnie z nowym artykułem Kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu nie…
Czytaj dalej

Jak dokonać podziału spółek ?

Zasady dokonywania podziału spółek są uregulowane przez Kodeks Spółek Handlowych. Możliwość ta dotyczy jedynie spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna), które mogą dzielić się na dwie lub więcej. Niedopuszczalne jest jednak przeprowadzenie podziału spółki: → akcyjnej, jeśli jej kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, → znajdującej się w likwidacji, → która rozpoczęła podział…
Czytaj dalej

Jak dokonać łączenia spółek ?

W przepisach prawnych znajdziemy informacje dotyczące możliwości połączenia spółek, które jest uregulowane Kodeksem Spółek Handlowych. W procedurze łączenia spółek występują dwa podmioty: spółka przejmowana i spółka przejmująca. Połączenie spółek może nastąpić w przypadku: → spółek kapitałowych między sobą, → spółki kapitałowej ze spółką zagraniczną, → spółki kapitałowej z osobową, → spółki komandytowo-akcyjnej ze spółka zagraniczną,…
Czytaj dalej

Spółka z o.o. i jej podmiotowość prawna.

Spółka z o.o. podobnie jak pozostałe spółki handlowe, powstaje wraz z zawarciem umowy spółki. Po sporządzeniu umowy, powstaje odrębny podmiot prawa, czyli tzw. spółka z o.o. w organizacji, która ma możliwość uczestniczenia w obrocie prawnym. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, spółce tej przysługuje zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, a także zdolność sądowa i procesowa….
Czytaj dalej

Chcesz rozpocząć coś nowego ? Może by tak przekształcić spółkę ?

Przekształcenie spółki to działanie regulowane Kodeksem Spółek Handlowych, z którego przepisów wynika, że każda spółka handlowa może zostać przekształcona w inną spółkę prawa handlowego. Ciekawostką jest, że również spółka cywilna może zostać spółką handlową. Uwaga ! Nie można przekształcić spółki, która rozpoczęła podział majątku, proces likwidacji albo ogłosiła upadłość. W procesie przekształcenia, bardzo ważny jest…
Czytaj dalej

Jak zlikwidować spółkę, która ma długi ?

*** Kodeks Spółek Handlowych i artykuł 272 mówi nam o tym, że rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po wcześniejszym przeprowadzeniu likwidacji i wykreśleniu spółki z KRS. Aby spółka mogła być zlikwidowana, do zadań przedsiębiorcy należy spłacenie wszystkich jej długów tzw. wierzytelności. W tym temacie bardzo ważną kwestia jest odpowiedzialność każdego z członków zarządu za…
Czytaj dalej

O spółce komandytowej w słowach kilku…

Spółka komandytowa jest spółką osobową, mającą na na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Spółka komandytowa jest jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Kodeks Spółek Handlowych przyznał osobowość prawną. Stąd też…
Czytaj dalej

Przepisy ogólne w Kodeksie Spółek Handlowych. Dział 1 – Przepisy wspólne.

Art.1. §1.Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. §2.Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Art.2.W sprawach określonych w art.1 §1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy…
Czytaj dalej