Likwidacja i rozwiązanie spółki z o.o.

Czasem zdarza się, że nasz biznes nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Nie przynosi zysków a przynosi kłopoty. Nadchodzi więc czas na likwidację spółki z o.o. Upadek firmy nie jest jedyną możliwą przyczyną decyzji o rozwiązaniu spółki. Jest wiele czynników, które mogą na to wpłynąć. Kiedy więc już postanowimy, że nie ma sensu dalej prowadzić…
Czytaj dalej

STOP likwidacji, będziemy ratować!

Przygotowany został projekt prawa restrukturyzacyjnego, który przewiduje kilka rozwiązań dla przedsiębiorców, których firmy stają się niewypłacalne, a które warto ratować. Mówi się, że działanie to pozwoli zmniejszyć liczbę ogłaszanych w Polsce upadłości likwidacyjnych. Prócz tego działania te będą zmierzały do przywrócenia przedsiębiorcom zdolności do spłaty zobowiązań, przy automatycznej ochronie dłużnika, co będzie mogło doprowadzić do…
Czytaj dalej

Jakie zmiany w sprawie spółek z o.o. ?

Jakiś czas temu rozpoczęły się dyskusje na temat wprowadzenia zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, które będą dotyczyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokładniej tyczyć się to będzie kapitału zakładowego. Na obecną chwilę zakładanie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością wpłacenia kapitału zakładowego, który obecnie wynosi 5 000 zł. Nowe zasady w tej kwestii wprowadzają zmianę,…
Czytaj dalej

Co lepsze ? Likwidacja czy upadłość ?

Masz swoją firmę, która przynosi coraz mniej zysków lub nawet musisz do niej dopłacać ? Firma taka nie jest rentowna, więc pewnie będziesz miał pomyśleć o jej likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. Myślę, że na początku należy określić to, jaka firma może być uznana za upadłą. *** Otóż za upadłą możemy uznać firmę, która staje się…
Czytaj dalej

Likwidacja spółki z o.o. – koniec tego biznesu.

*** Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w momencie wykreślenia jej z rejestru sądowego. Przeważnie celem likwidacji spółki jest spieniężenie majątku spółki oraz zakończenie jej bieżących spraw. Przyczyny likwidacji spółki: przyczyny przewidziane w umowie spółki, decyzja wspólników rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, ogłoszenie upadłości spółki, nie zawarto umowy spółki, określony w…
Czytaj dalej

Dział 1: Spółka jawna.

Art.22. §1.Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. §2.Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art.31. Art.23.Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Art.24. §1.Firma spółki jawnej powinna zawierać…
Czytaj dalej

Dział 2: Spółka partnerska.

Art.86. §1.Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. §2.Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Art.87. §1.Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych…
Czytaj dalej

Dział 4: Spółka komandytowo-akcyjna.

Art.125. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Art.126. §1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się: 1) w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno…
Czytaj dalej