Dział 2: Spółka akcyjna.

Art.301. §1.Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. §2.Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. §3.Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. §4.Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie. §5.Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Art.302.Kapitał zakładowy…
Czytaj dalej

Dział 1: Łączenie spółek.

Art.491. §1.Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. §1′. Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą łączyć się ze spółką zagraniczną, o której mowa w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r….
Czytaj dalej

Dział 2: Podział spółek.

Art. 528.  § 1. Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości. § 2. Spółka osobowa nie podlega podziałowi. § 3. Nie może być dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości. Art. 529.  § 1. Podział może być dokonany: 1) przez przeniesienie całego majątku spółki…
Czytaj dalej

Dział 3: Przekształcenia spółek.

Art. 551. § 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). § 2. Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4–6. § 3. Do przekształcenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze, stosuje…
Czytaj dalej

Dział 3: Przepisy końcowe.

Art. 631. Z uwzględnieniem przepisu art. 632 ustawy, tracą moc: 1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121,…
Czytaj dalej