Suma komandytowa

Suma komandytowa to kwota, do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. Suma komandytowa spółki działającej na mocy polskiego prawa musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej. Kodeks spółek handlowych nie mówi jasno o wysokości minimalnej ani maksymalnej sumy komandytowej. Suma komandytowa powinna zostać określona w treści umowy spółki….
Czytaj dalej

Spółka komandytowa jako spółka osobowa

Spółka komandytowa jest spółką handlową zaliczaną do spółek osobowych. Do tej grupy poza nią zalicza się również spółki jawne, partnerskie oraz komandytowo-akcyjne. Wynika to z wielu cech spółki komandytowej, takich jak:  względnie trwały skład osobowy,  znacznie osobistych cech poszczególnych wspólników oraz brak organów, które zajmowałyby się prowadzeniem spółki zamiast wspólników.  Spółka komandytowa nie jest jedną ze spółek…
Czytaj dalej

Rejestracja spółki z o.o. komandytowej !

Jak już sama nazwa wskazuje, spółka z o.o. komandytowa jest połączeniem dwóch spółek – komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak aby móc dokonać rejestracji spółki z o.o. komandytowej, należy uprzednio posiadać zarejestrowane dwie wyżej wymienione spółki.   Do konkretów… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie pełniła rolę komplementariusza, co wskazuje na to, że musi być ona…
Czytaj dalej

Reprezentacja spółki z o.o. komandytowej

Myślę, że to, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być komplementariuszem w spółce komandytowe, jest już jasne. Nasuwa się jednak pytanie – kto może reprezentować spółkę z o.o. komandytową ? Kodeks Spółek Handlowych przewiduje, że w spółce komandytowej, prawo do reprezentowania spraw spółki ma tylko komplementariusz. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to komandytariusz nie ma…
Czytaj dalej

Spółka z o.o. komandytowa – co to jest ?

Jak zapewne wiesz, spółka komandytowa jest spółką osobową. Oznacza to, że stworzyć ją mogą minimum dwie osoby. Jedna z nich będzie pełniła rolę komplementariusza, a druga komandytariusza. Wspólnicy, którzy występują w tej spółce za zobowiązania spółki odpowiadają: → komandytariusz do wielkości wniesionych wkładów, → komplementariusz całym swoim majątkiem. W ostatnim czasie w Polsce coraz bardziej…
Czytaj dalej

Kim jest komplementariusz ?

* Komplementariusz to wspólnik w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczeń. * Posiada prawo reprezentowania spółki i obowiązek prowadzenia jej spraw. Spółkę mogą reprezentować komplementariusze, których sąd nie pozbawił prawa reprezentowania spółki. * Prawo komplementariusza do prowadzenia spółki dotyczy każdej czynności sądowej i pozasądowej. * By komplementariusz…
Czytaj dalej

Kim jest komandytariusz ?

Może na początku należy wyjaśnić, kim jest komandytariusz. Oto kilka ciekawostek. * Otóż jest to wspólnik spółki komandytowej, którego odpowiedzialność za spółkę jest ograniczona. Komandytariuszem może być  osoba fizyczna, osoba prawna, a także inna spółka komandytowa. * Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako jej pełnomocnik. * Prowadzenie spółki nie należy do jego obowiązków chyba, że…
Czytaj dalej

Przepisy ogólne w Kodeksie Spółek Handlowych. Dział 1 – Przepisy wspólne.

Art.1. §1.Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. §2.Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Art.2.W sprawach określonych w art.1 §1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy…
Czytaj dalej

Dział 3: Spółka komandytowa.

Art.102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Art.103.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba…
Czytaj dalej