Co warto wiedzieć o spółce partnerskiej?

Spółka partnerska to spółka prawa handlowego przeznaczona do prowadzenia działalności przez osoby wykonujące wolne zawody. Za wolny zawód uznaje się kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami do wykonywania wolnego zawodu, brakiem związania poleceniami zwierzchników przy wykonywaniu wolnego zawodu oraz osobistym świadczeniem usług. Umowa spółki partnerskiej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powinny znaleźć się…
Czytaj dalej

Spółka osobowa

Spółka osobowa to spółka prawa handlowego, której działalność opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Do spółek osobowych należą: – spółka jawna – spółka partnerska – spółka komandytowa – spółka komandytowo-akcyjna Działanie spółki opiera się na więzi zachodzącej między jej wspólnikami i ich osobistemu zaangażowaniu w działalność spółki. Spółki posiadają zdolność prawną,…
Czytaj dalej

Jak można przekształcić spółkę ?

1. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową. na przekształcenie muszą wyrazić zgodę wszyscy wspólnicy, wspólnicy spółki przekształcanej za jej zobowiązania odpowiadają na dotychczasowych zasadach, solidarnie ze spółką przekształconą przez okres trzech lat. 2. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową na przekształcenie spółki muszą wyrazić zgodę jej wspólnicy, którzy reprezentują co najmniej 2/3 kapitału zakładowego spółki…
Czytaj dalej

Spółka osobowa a spółka kapitałowa.

SPÓŁKA OSOBOWA W tych spółkach wspólnicy powierzają nie tylko swój majątek, ale też pracę osobistą. Przeważnie liczba uczestników w tego typu spółkach jest niewielka, ale ryzyko duże – każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Spółka osobowa ma możliwość we własnym imieniu nabywać praca, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. SPÓŁKA KAPITAŁOWA…
Czytaj dalej

Dział 1: Spółka jawna.

Art.22. §1.Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. §2.Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art.31. Art.23.Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Art.24. §1.Firma spółki jawnej powinna zawierać…
Czytaj dalej