Ewentualnie spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka komandytowo – akcyjna – jest uznana za spółkę osobową, która łączy w sobie cechy spółki komandytowej i akcyjnej, co czyni ją bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności. Jednostka ta nie posiada osobowości prawnej, natomiast posiada zdolność prawną. Oznacza to, że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać…
Czytaj dalej

Dział 2: Spółka partnerska.

Art.86. §1.Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. §2.Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Art.87. §1.Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych…
Czytaj dalej

Dział 1: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art.151. §1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. §2.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. §3.Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. §4.Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki….
Czytaj dalej